Facebook    
Vedtekter
 

Vedtekter for Næringsforeningen i Ålesundregionen, stiftet 1847

§ 1. FORMÅL

Næringsforeningens formål er å fremme utviklingen av det private næringslivet i Ålesundsregionen, og ivareta regionens næringspolitiske interesser. Foreningen kan videre forvalte fast eiendom, og delta i andre selskaper som støtter formålsparagrafen.

Foreningen skal også ivareta handelskammerfunksjonen på Nordvestlandet.

Næringsforeningen og Handelskammeret skal være partipolitisk nøytrale, og skal ikke ha økonomiske formål.

§ 2. MEDLEMSKAP

Som medlemmer av Næringsforeningen/Handelskammeret kan opptas bedrifter, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner og andre som støtter foreningens formål.

Innmelding sendes skriftlig til administrasjonen og det opprettes skriftlig medlemsavtale.

Utmeldelse skjer skriftlig til administrasjonen og gjelder fra førstkommende årsskifte.

Styret kan ekskludere et medlem som gjennom sin forretningsdrift eller på annen måte motarbeider foreningens virksomhet eller skader dens omdømme.

Betalt kontingent bekrefter medlemskap.

§ 3 ORGANISASJON

Foreningen har følgende organer

  • Generalforsamling
  • Styre
  • Administrasjon

§ 3.1 Generalforsamling

§ 3.1.1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen øverste organ og innkalles av styret minst en gang pr. år innen utgangen av april måned, med minimum 2 ukers varsel. Kunngjøring foregår på den måte styret finner det hensiktsmessig.

§ 3.1.2 Formell beslutningskompetanse og stemmerettsregler

Et medlem kan møte på generalforsamling med fullmakt fra inntil 5 medlemmer. Styreleder kan møte med ubegrenset antall fullmakter. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med alminnelig stemmeflertall.   

§ 3.1.3 Saker

På ordinær generalforsamling behandles årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning, samt valg, og de saker som styret ellers måtte fremme, herunder endring av neste års medlemskontingent hvis forslaget avviker fra SSB sin KPI (Konsumprisindeks).

Styret har fullmakt til å endre årskontingenten i tråd med SSB sin KPI.

Styrets godkjente årsbudsjett for inneværende år legges frem for generalforsamlingen til orientering.

Det kan ikke behandles andre saker på generalforsamling enn de som er satt i innkallingen.

3.1.4. Styrevalg

Styreleder velges særskilt og for 2 år.

Det velges i tillegg inntil 7 styremedlemmer for 2 år

Styret søkes sammensatt slik at flest mulig næringsinteresser er representert.

Styret velger selv sin nestleder for 1 år blant styrets medlemmer

Styret velges med alminnelig flertall av medlemmene på ordinært årsmøte etter forslag fra valgkomiteen. Det er anledning for ethvert medlem på årsmøtet å fremme alternative forslag.

3.1.5. Andre valg:

a) Revisor velges for 1 år.

b) 1 medlem med personlig varamedlem til styret for Michael Width Endresens Fond 

     velges for 3 år.

c) Valgkomiteen består av 3 personer og velges av generalforsamlingen for ett år av 

    gangen. Valgkomiteen skal senest 4 uker før generalforsamlingen gi sin innstilling til 

    styret som sender innstillingen ut sammen med de øvrige generalforsamlings-

    dokumentene.

    Valgkomiteens leder velges på generalforsamlingen.

    Ingen kan sitte i valgkomiteen for mer enn 2 år av gangen (gjenvalg for 1 år).

    Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, daglig leder og eiere for å utarbeide sin

    innstilling til generalforsamlingen.

    Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling.

3.1.6. Annet vedr. valg

Hvis en av de stemmeberettigede ønsker det, skal valget foregå skriftlig.

Ingen kan fungere sammenhengende i mer enn 8 år i samme tillitsverv i Næringsforeningen, eller på vegne av Næringsforeningen.

§ 3.1.7 Æresmedlemskap.

Styret kan utnevne en person som æresmedlem i Næringsforeningen når hun/han har gjort en særlig innsats for foreningen eller for Ålesundregionens næringsliv. Æresmedlemskapet deles ut på ordinær generalforsamling eller ved annen egnet anledning.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 3.1.8 Hedersmerke.

Styret kan tildele Næringsforeningen sitt hedersmerke til personer som har utmerket seg særlig gjennom sitt arbeid for Næringsforeningen eller for næringslivet i Ålesundsregionen, utover det en normalt kan forvente.

Hedersmerket kan også tildeles personer som gjennom sitt virke og som person, har vært en utmerket ambassadør for Ålesundregionen. Hedersmerket deles ut på ordinær generalforsamling eller ved annen egnet anledning.

§ 3.1.9 Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret bestemmer det, eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Det kan ikke møtes med fullmakt på ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minimum 8 dagers varsel og kunngjøres på den måte styret finner det hensiktsmessig.

Det kan ikke behandles andre saker på ekstraordinær generalforsamling enn de som er satt i innkallingen.

§ 3.2. Styret

Styret har det overordnede ansvar for Næringsforeningen.

Styret ansetter administrerende direktør.

Styret bestemmer tidspunktet for møter og generalforsamlinger. Styret behandler de saker som de mener vil fremme foreningens formål. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Styrets leder representerer foreningen utad i samarbeid med administrerende direktør.

Styret kan oppnevne nemnder/næringslivsgrupper eller spesielle utvalg i forbindelse med enkelte viktige saker, og foreta valg av representanter til offentlige eller private verv som det ikke ligger under generalforsamlingen å velge.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§3.3 Administrasjon

Administrerende direktør har ansvar for daglig drift og disponerer og forvalter foreningens midler. Administrasjonen skal ellers ha den bemanning styret bestemmer.

§4 OPPLØSNING

Forslag om foreningens oppløsning må være satt frem for styret innen kalenderårets utgang. Forslag må kunngjøres i innkallingen til den ordinære generalforsamling. For at forslaget skal bli vedtatt kreves 2/3 flertall av lovlig satt generalforsamling.

Vedtaket er betinget av nytt vedtak i ekstraordinær generalforsamling som skal berammes innen to -2- måneder. Det kan ikke møtes med fullmakt under behandlingen av forslag om oppløsning.

Blir foreningen besluttet oppløst, velges et avviklingsstyre på 5 medlemmer som forestår avviklingen.

Dersom det skulle foreligge netto formue etter at foreningen er oppløst og alle forpliktelser er dekket, skal formuen tilfalle andre foreninger, institusjoner eller tiltak i distriktet med tilsvarende eller lignende formål som det Næringsforeningen har.

§ 5 VEDTEKTSENDINGER

For å endre Næringsforeningens vedtekter kreves at endringsforslag må forelegges styret innen kalenderårets utgang. For å kunne behandles på generalforsamlingen må det kunngjøres i innkallingen hvilke paragrafer som ønskes endret. Endringer krever 2/3 flertall av tilstedeværende stemmer på lovlig generalforsamling.

For å være gyldig må vedtektene og senere endringer være anbefalt godkjent av Det norske Handelskammerforbund sitt styre, og videre være godkjent av Nærings- og Fiskeri-departementet.

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. desember 1947.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 20. april 1970.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 15. mars 1982.

Revidert i.h.t. vedtak i ekstraordinær generalforsamling 30. mai 1988.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 14. mars 2000.

Revidert i.h.t. vedtak i ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2005.

Revidert i.h.t. vedtak i ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2006.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 18. mars 2009.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 12. april 2012.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 29. april 2015.

Revidert i.h.t. vedtak i ordinær generalforsamling 20. april 2017.

HVA SKJER
MATIONTOFR

Vet du om et arrangement som burde
være med i aktivitetskalenderen?

tips oss

 
MEDLEMSBEDRIFTER
Sperre Rekruttering
AON NORWAY AS
Conta Group
Devoldfabrikken
Havnevik
O. N. Sunde Eiendom AS
Block Watne
Maritime Partner
Villa Sales
Vino Piemonte
Normarine
Com-Net AS
Zacco Norway AS
Contabile AS
Mostein
Energiråd
Sparebank 1 Nordvest
Consto
Møretrygd
Glassm.-O.-Hauge
Interkreditt
KPMG
Cramo
Jørgen Heggen AS
Multiconsult.
CCL Buildings
Jets Vacuum AS
Thon Hotel Ålesund
Dammerud Kompetanse AS
Radisson Blu Hotel Ålesund
Weiberg Gulliksen
Kontorspar Aarflot Havnevik AS
Hofseth Bygg og Eiendom
Norgeshus Din Bolig AS
BunkerOil
Doxacom Public Relations
EY
Spesialistbedriften AS
Drevik International
Yapril
Folkeuniversitetet
Nordsjø ASA
Sjømat Norge
STOKKE
NB Boliger
Aco Anlegg
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Alfred Nesset Automasjon AS
Ålesund symfoniorkester
Devold fabrikken
Nordic Supply
Ocean Supreme
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Hotel Brosundet
Mestergull Hagen
Noricom
Normex
Brisk
Schjødt
Luminell Norway AS
OBOS
Memira
Momentium
Digital Solution
Sparebanken Møre
Personalhuset Staffing Group Ålesund
Nordea
Sunnmørsposten
Racer
Ulsmo Eiendom AS
Quality Hotel Waterfront.jpg
Sparebank 1 SMN
Firmenich
Dalegruppen
NorEngros
AaFK
Amfi Moa
Fjordlaks AS
Scan Mar
PWC
Premier Seafood
Svinø Entreprenør
Br. Sunde
Daaskogen-Eiendom
Avis
KLM
Økonova
Rett HR
Spjelkavik Regnskap
Ålesund Taxi
Eimskip CTG
EGH Regnskap
Handelsbanken.jpg
Axbit AS
Atea
Valumin plus
Adecco
MRB
IF
Admit
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre
AOF Møre og Romsdal
Norhus
Fjellstua
Volstad Management AS
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
H-vinduet plus
ART Arkitekter og ingeniører
Halvorsen Service Partner AS
Binderiet
Storm Elektro
WSP Norge AS
Møre Codfish
Matfestivalen
Lindbak Møre AS
H.I. Giørtz
Norconsult
Møller Bil
Viewledger
Skanska Norge AS
Brødrene-Dahl
Artec aqua
Color Line Stadioen
Westre Invest AS
Sparebanken Møre Arena.png
Jangaard Export AS
Mørenot
Vissa
ÅKP
Danske Bank
Randstad
Manpower
Formfin Møbler AS
Adviso Advokatfirma
Blomsterstua
Sunn-Trans AS
Kvikkas
Scandic Scandenavie
SpareBank 1 Finans Midt-Norge.jpg
Scandic Parken Hotel
IMG Comfort
Alvestad Automation AS
Bring
Caverion
Sperre Industri
Rimfrost
Acando
Tempra
Tussa IKT
Senab Eikeland
Næringslivsutvalget
Avinor
Formuesforvaltning
Haugen Kontorforum
Byggmontering
Medi 3 AS
Ålesund kommunale eiendom KF
PAB Consulting
Cateno.jpg
GC Rieber Salt AS
Havfisk
Avento
BagID
Evry
Br. Remø
Låsservice
Tafjord
Aaland
Liaaen
Gagn
Subsea7
HRG
Skagen
Azets
Apex Renhold
Polyform
BDO
Innotown
Klippfiskakademiet
Tejos Engineering
Waagan Gruppen
Nordic Seaco
Monark Skomagasin AS
DNB
I&M
Rom AS
B2B Arena
Tyrholm & Farstad
Nordplan
Tess
Advocator
Sperre Rekruttering