Bidrar til større mangfold i utdanningstilbudet

Aalesund International School ble etablert i 2012 for å styrke vertskapsattraktiviteten i Ålesundregionen. Initiativet til etableringen kom fra det internasjonalt rettede næringslivet i distriktet og Næringsforeningen - Ålesundregionen fungerte som fasilitator og oppretter for stiftelsen.

AaIS er en barne- og ungdomsskole med engelsk som undervisningsspråk, og de har i dag ca 100 elever fra 20 ulike land. Covid-19 pandemien har påvirket store deler av næringslivet, men har dette hatt noen stor betydning for hverdagen på AaIS? Vi har tatt en prat med daglig leder Stian Nerland om status ved skolen.

Hva skiller Aais fra offentlig skole?

- Det er flere ting. Undervisningsspråket er på engelsk og i tillegg har vi norsk som et enkeltstående fag. Sånn sett blir det et motsatt speilbilde av den offentlige skolen, særlig med tanke på språk. Skolen bruker også et annet pensumsystem som heter International Baccalaureate som er i bruk i ca 6000 skoler i verden. Det er en mer utforskende og elevsentrert pedagogisk tilnærming samtidig som skolen integrerer læringsmålene i den norske læreplanen. Vi har også vesentlig lengre skoledager. Skolen mottar 85% statsstøtte og resten dekkes av begrenset foreldrebetaling. Dette er det samme for alle friskoler.

Stian3_AaIS.jpg
Stian Nerland, daglig leder ved AaIS

Hvilke familier velger Aais?

- Skoletilbudet er for alle som måtte ønske det. Det opprinnelige formålet til skolen er å være et tilbud for høykompetent arbeidskraft som flytter til regionen og mange av disse familiene er også tilknyttet sykehuset og NTNU. En vesentlig andel er lokale familier, men totalt sett er nok skolen ganske så mangfoldig. Flere av elevene pendler inn fra utkantene av den nye storkommunen og også fra noen av nabokommunene. AaIS er den eneste internasjonale grunnskolen mellom Trondheim og Bergen.

Hvor holder Aalesund International School til?

- Skolen holder sentralt til på Gåseid i Ålesund. Vi kjøpte bygget i 2018 og bygget er godkjent for skoleformål og har alle offentlig godkjennelser. Vi har gjort mange gode oppgraderinger og forbedringer på eiendommen så langt. Den økonomiske driften i skolen er sunn og i samarbeid med banken så vil vi fortsette å gjøre flere store investeringer i inneværende år og videre fremover.

Hvorfor er Aais viktig for Ålesund?

- Det er for å gi næringslivet og kunnskapsorganisasjonene større fleksibilitet i å rekruttere høykompetent arbeidskraft fra utlandet. Samtidig så er det vikitg at Ålesundregionen har et mangfoldig tilbud for heile befolkninga også innen grunnskoleutdanning.

Hvordan er situasjonen i den internasjonale skolen nå i disse tider med pandemi og mindre tilflytting fra utlandet?

- Vi klarer oss egentlig ganske bra. Vi har solid økonomi fra før og elevtallet har ligget stabilt de siste årene på rundt hundre elever. Vi har faktisk hatt en liten vekst på begge deler i løpet av det vanskelige året som har vært. Skolen har etter hvert en solid stamme med elever og familier som enten er lokale eller bor her permanent og dette gjør oss mindre sårbar. Fokuset vårt videre er å utvikle kvaliteten i tilbudet og investere i mer moderne infrastruktur med god hjelp fra banken.

Hva vil du si har vært de viktigste milepælene for skolen de siste årene?

- Det aller viktigste har vært å få ordentlig styring på økonomien og dette gjorde det etter hvert mulig å kjøpe skolebygget. Videre fikk vi i 2020 fornyet autorisasjon for både barne- og ungdomsskoletrinnet  gjennom International Baccalaureate-organisasjonen. Det var svært viktig for oss og denne anerkjennelsen henger høyt. I tillegg har vi fått til ei vesentlig styrking av norskfaget i skolen. Det er viktig for oss at elevene er forberedt også til våre lokale videregående skoler. Dette etter samråd med både de lokale og de internasjonale familiene.

Hvilken relasjon har Næringsforeningen til skolen?

- Næringsforeningen var oppretter og fasilitator, samt at de bidro med innskudd av stiftelseskapital som gave i 2010. Siden har de vært en viktig medspiller gjennom blant annet representasjon i styret.

Hva er veien videre?

- Vi må fortsette å utvikle infrastrukturen, videreutvikle kvaliteten i skolen, samt øke synligheten slik at flere kan forstå at skolen også er for dem. Vi har en god plattform for videre vekst og utvikling slik situasjonen er i dag.