Business Norway legges til Ålesund

Næringsforeningen har sammen med andre aktører jobbet for å få Business Norway lokalisert til Ålesund. Den nye statlige etaten som har fått navnet Eksportstrategirådet legges til Ålesund. - Dette er viktig for regionen og for norsk eksport, sier administrerende direktør Lene Trude Solheim.

Næringsforeningen jobber med næringspolitikk både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og plattformer for samarbeid med andre aktører. Det gjennomføres jevnlig møter med beslutningstakere rundt saker som er aktuelle for våre medlemsbedrifter. 

-Den siste tiden har eksportfinansiering og rammevilkår stått i fokus. Gjennom denne prosessen fikk vi tydeliggjort sentrale fakta og begrunnet hvorfor vår region er sterk på eksportDenne typen arbeid er krevende og må jobbes godt med over tidAvgjørelsen om at det nye regjeringsoppnevnte etaten Eksportstrategirådet nå blir lagt til Ålesund er derfor svært gledelig. Flere organisasjoner, bedrifter og politikere har jobbet godt sammen i denne saken og beslutningen viser at vi har blitt lyttet til, sier Solheim.  

Nedenfor er brevet som Næringsforeningen og Maritimt Forum Nordvest sendte statsråden tidligere i vår, der vi begrunner hvorfor dette er viktig for norsk eksport:  

Regjeringens handlingsplan for eksport; «For og med norsk næringsliv» (oktober 2020), vil kunne bli et godt utgangspunkt for økt eksport. Norge har de siste årene hatt nedgang i eksporten, og det er viktig at eksporten øker igjen for å kunne opprettholde vårt velferdssamfunn.  Et av tiltakene som er foreslått, er å etablere en ny enhet for norsk eksport; foreløpig kalt Business Norway. 

Næringslivet i Møre og Romsdal støtter initiativet med å etablere Business Norway og det er positivt at regjeringen vil lokalisere denne enheten utenfor Oslo. Mesteparten av norsk eksport skjer utenfor de mest folketette områdene på Østlandet.  

Vi mener det vil være en styrke for den nye enheten å være lokalisert der det er et sterkt, eksportrettet næringsmiljø fra før. Næringslivet i Møre og Romsdal mener derfor at hovedkontoret i Business Norway bør legges til Ålesund fordi: 

  • Møre og Romsdal har det mest eksportintensive næringslivet i landet. Eksportinntekter per sysselsatt (eks. petroleum) er mer enn det doble av landsgjennomsnittet. 
  • Ålesundsregionen har kompetanse og kraft til å etablere og utvikle en organisasjon som den nye Business Norway krever. Forslag på kandidater fra regionen med svært sterke kvalifikasjoner for oppgaver både i administrasjon og styret er lagt frem.  
  • Det eksportrettede næringslivet i Møre og Romsdal er de største brukerne av tjenestene til både GIEK og Eksportkreditt, med 38% av tildelingene de siste fem åra. Regionen er sterk på eksport. Lokaliseringen av den nye eksportenheten Business Norway til Ålesund vil ha betydning for hvordan vi kan forsterke og utvikle det eksportrettet arbeidet for Norge. 
  • Ålesund finnes finansinstitusjoner med sterk næringslivskompetanse. Her finn vi også NTNU, Norsk Maritimt Kompetansesenter, næringsklynger som GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea og det Innovasjon Norge-kontoret som forvalter mest virkemiddel. 
  • Næringslivet i Møre og Romsdal er variert og eksportrettet, og har en sterk posisjon innen sjømat og maritimHavnæringen er stor og i vekst. Verden trenger mer mat, energi og mineraler. SINTEF OCEAN forventet en vekst i havnæringene på 40 % fram til 2050, selv om aktiviteten innen olje- og gassektoren går noe ned.  
  • Tidligere har vi vist at vi kan omstille både verft, tradisjonell industri og hele verdikjeder av leverandører over i nye næringer. Dette gjelder både innen møbel, offshore olje og gass, oppdrett, turisme og i arbeidet med nye energikilder som hydrogen og offshore vind.  
  • Regionen er klar, vi har kunnskap, erfaring og kompetanse til å ta denne oppgaven!  

Med hilsen 

Næringsforeningen i Ålesundsregionen & Maritimt Forum Nordvest