GIEK/Eksportkreditt til Ålesund

Lene Trude Solheim i Næringsforeningen tar til orde for at vi må få på plass et sterkt lokalkontor av GIEK/Eksportkreditt i Ålesund.

Victor Norman la nylig frem rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle «utrede konsekvensene av demografiutfordringene i distriktene». (NOU 2020:15).

Et av poengene i rapportene er blant annet at endringer i statlige virksomheter samlet sett har vært ugunstig for distriktene. «Endringer i statlig virksomhet har i mange distriktsområder ført til uro og en følelse av at staten trekker seg tilbake fra distriktene og ikke på en likeverdig måte tar hensyn til behov i hele landet. Det er flere mekanismer bak denne utviklingen».

Rapporten peker videre på at til tross for sterke drivkrefter for sentralisering, så er det mulig å oppnå stabilitet og unngå befolkningsnedgangen i distriktene, men at dette ikke vil gå av seg selv. Det må gjøres tiltak. Et tiltak som utvalget foreslår, er flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter. Utvalget fremhever mellom annet den overlegne lokale kompetansen om egne forhold og behov.

Rapporten aktualiseres gjennom den pågående debatten rundt den planlagte sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt, inkludert organisering og lokalisering. (Deloitte nov. 2019). Her blir det argumenter for at denne eksportfinansieringen må legges til Oslo på grunn av finansieringsvirksomhet og restruktureringsvirksomhet i Norge drives fra Oslo. Vi som jobber i regionen, vet at mange av de store finansieringsinstitusjonene ikke lenger er lokalisert langs kysten. Det er de lokale Sparebankene som etter hvert har bedre kunnskap og kjennskap til det regionale næringslivet. 

Svært mye av det eksportrettede næringslivet og verdiskapingen i Norge i dag skjer i distriktene, og denne kommer hele landet til gode. Lokal kjennskap til sterke industrielle miljø, relevante problemstillinger, ekspertise og verdiskaping er helt avgjørende for om nye GIEK/Eksportkreditt skal lykkes. En slik etat må derfor lokaliseres nært der brukerne er og der innovasjonskraften er størst. De som er tett på den faglige kompetansen og ikke minst er nærmest til å forstå behovene til brukerne.

Bedrifter i Møre og Romsdal er i dag en av de største brukerne av tjenestene til GIEK/Eksportfinans. Halvparten av engasjementene til Eksportkreditt kommer fra den maritime klyngen på Sunnmøre. Den nye enheten må være til stede der hvor kundene er. Dette bør være helt avgjørende for plasseringen og det gjør Ålesund til en svært aktuell lokasjon. Samtidig som en oppnår nærhet til det industrielle og de innovative miljøene, så vil det kunne øke den statlige sysselsetting i regionen.

Med vår arbeidskraft, kompetanse og gjennomføringsevne er vår region langt fremme på omstilling og innovasjon i landet. Norges eksportandel er synkende i forhold til BNP. Vårt velferdssamfunn er avhengig av disse eksportinntektene. Vi har vist at vi kan omstille både verft, tradisjonell industri og hele verdikjeder av leverandører over i nye næringer. Dette gjelder både innen møbel, offshore, olje og gass, oppdrett, turisme og i arbeidet med nye energikilder som hydrogen og offshore vind.

Befolkningsnedgangen i distriktene er et stadig større problem og nedgangen i eksportinntektene truer vår velferd på sikt. Forskning viser at det er viktig og lønnsomt for Norge at befolkningen og verdiskapningen i distriktene opprettholdes. Dette er en av hovedgrunnene til at må vi få på plass et sterkt lokalkontor av GIEK/Eksportkreditt i Ålesund.

Lene Trude Solheim

Adm.dir Næringsforeningen Ålesundregionen

05.01.2021

Kronikken var publisert på nett.no 6.januar 2021