Ukens medlemsbedrift: TAFJORD

Vi skal vise engasjement og ha energi når vi utfører jobben vår – til beste for konsernet, eierne og kundene våre, og omgivelsene ellers.
Vår misjon er å skape liv i by og bygd ved å sikre energi og kommunikasjon.

TAFJORD har som et av sine overordnede mål å være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål. Vi driver vår virksomhet innen fem ulike virksomhetsområder:

Vannkraftproduksjon, strøm, telekom, energigjenvinning og kraftnett.

Konsernet TAFJORD består av morselskap og fire heleide datterselskap. Vi eier også 54 % av Mørenett, et av landets største nettselskaper.  I TAFJORD-konsernet er vi 145 ansatte.

HVA ER DERE SPESIELT STOLTE AV? 

Vi i TAFJORD har bygget ut største deler av både kraftnett og fibernett i vår region. Vi er et selskap med 100 års historie og store pionere bak oss, det er noe vi er stolte av!

Både energiforsyning og telekom er såkalte samfunnskritiske funksjoner. Dermed har vi et medansvar for at regionen fungerer i det daglige og kan utvikle seg slik alle ønsker. Samtidig er det slik at vi jobber med komplekse oppgaver i en region med både klimatiske og topografiske utfordringer.

Som samfunnsinstitusjon er det også viktig for oss å få gi noe av verdiskapingen vår tilbake til samfunnet. Tafjord støtter idrett og kultur på alle nivåer, med særlig vekt på barn og unge. Trivsel og utvikling i gode lokalsamfunn er viktig for hele regionen.

Det at vannkraft produseres av naturens egne ressurser, har gitt oss et helt spesielt forhold til naturen og bruken av den. Dette har særlig gitt utslag på to områder. Det ene er at vi samarbeider med miljøorganisasjoner om å gjøre vannkraftutbygginger med minst mulig inngrep i naturen. Det andre er et nært samarbeid med DNT/ÅST når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon i de fjellområdene der vi høster av naturen.

HVA TROR DERE FOLK SKULLE LIKT Å VITE OM TAFJORD, SOM KANSKJE IKKE SÅ MANGE VET OM I DAG?

Vi har et stort fokus på energieffektivisering og bærekraft.

Som et ledd i vår strategi om å være et miljøbevisst konsern, så har vi et sterkt engasjement for bærekraftig forbruk og energieffektivisering gjennom miljøprogrammet vårt Tafjord EnergiArena.

Tafjord Energiarena er et kundeprogram der bedriftskunder får profesjonell bistand til å redusere forbruket gjennom energioppfølging og energiledelse.

Tafjord EnergiArena feirer 10 år i år. Gjennom disse 10 årene har kundene som er med, spart over 150 million kroner gjennom økt fokus på riktig energibruk, effektivisering og energiledelse.

Ukentlige forbruksrapporter viser utviklingen og signaliserer når det er behov for korrigeringer og tiltak. Erfaring viser at det går sport i å komme inn i og holde seg på en positiv trend. På den måten får man også langsiktige effekter av arbeidet.

10-årsjubileet markeres med en stor feiring 25. oktober der vi vil kåre årets Tafjord EnergiArena-bedrift. En gjev miljøpris i konkurranse med de beste aktørene på området.

HVIS DERE SKAL TREKKE FREM EN SAK ELLER ET PROSJEKT SOM ER VIKTIG Å FÅ GJENNOMFØRT FOR Å UTVIKLE REGIONEN VÅR - HVA VIL DET VÆRE?

Økt miljøfokus og bærekraftig forbruk er viktig, både regionalt og internasjonalt.

FN vedtok i 2015 sine 17 bærekraftsmål, dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

En god utvikling krever at vi alle gjør noe der vi kan, vårt bidrag er ren, fornybar energi og fokus på et bærekraftig forbruk.

Ren energi er nevnt i fire av FNs 17 Bærekraftsmål. Som produsent og distributør av ren energi, er det nettopp dette vi har lagt til grunn i Tafjord Energiarena. Vi gjør det lønnsomt for bedriftene å tenke bærekraft, og flere kan nyttiggjøre seg den den rene energien som produseres.

Tafjord