Etterlyser innspill fra næringslivet

Norge forhandler for tiden med Storbritannia om en ny og varig frihandelsavtale. Tolletaten ønsker å sørge for gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt.

Før en ny og varig frihandelsavtale er forhandlet frem er det den midlertidige vareavtalen (broavtale) mellom Norge, Island og Storbritannia som gjelder. 

Tirsdag 23. mars arrangerte Næringsforeningen webinar for Nordvest Eksportnettverk, og tema var nettopp denne broavtalen. Tolletaten stilte med ekspertisen, og Helge Lindrup som er fagdirektør i avdeling for internasjonale avtaler, kunne fortelle at de gjerne vil ha innspill fra det eksportrettede næringslivet. Dette vil de ta med seg når de endelige avtalene skal forhandles. 

Tall fra fylkesstatistikken viser at for perioden januar til juli 2019 er Møre og Romsdal det nest største eksportfylket med en eksportverdi på ca. 26 milliarder. Som en av de største eksportregionene bør derfor bedriftene på Sunnmøre kjenne sin besøkelsestid og sende disse innspillene. 

For Norges del er målet å ha en ny frihandelsavtale og annet avtaleverk på plass så snart som mulig i 2021. Både tollsatser, administrativt samarbeid og tollprosedyrer vil inngå i en slik avtale.

Tolletaten vil jobbe for at et best mulig avtaleverk kommer på plass så raskt som mulig, så har du noe på hjertet formidler Næringsforeningen gjerne dette videre. 

Vi minner om at brexit ikke endrer på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen, bortsett fra at Storbritannia ikke lenger er med i disse avtalene. 

Innspill kan sendes til post@aalesund-chamber.no eller ta kontakt med oss på telefon 70 11 65 20